යාන්ත්‍රික දෝෂයකට ලක්වු කෙරවලපිටිය විදුලි බලාගාරයේ විදුලි ජනන යන්ත්‍රය අලුත්වැඩියා කර තිබේ. Read the Full Article

 

Relates Articles:
  • No Similar Posts